Zielony Ogród Sp. z o.o.
ul. Pocztowa 4
09-472 Słupno
Biuro: 24 261-94-75
Sklep ogrodniczy: 666-818-765
E-mail: info@zieloneogrody.net

Realizacje

Zrealizowaliśmy między innymi następujące kontrakty:

 • Budowa drogi gminnej W. Chrostowskiej w Płocku (w trakcie realizacji)
 • Przebudowa alei Spacerowej w Płocku w trybie „zaprojektuj i wybuduj”
 • Zagospodarowanie terenu przy ulicy Braci Jeziorowskich w Płocku
 • Budowa łącznika pomiędzy ulicą Lokalną a północnym sięgaczem ulicy Kątowej oraz budowa ulicy Kątowej wraz z brakującą infrastrukturą w Płocku
 • Organizacja systemu PSZOK w miejscowości Słupno
 • Budowa sięgacza ulicy Okopowej wraz z brakującą infrastrukturą
 • Rozbudowa obiektu Alfa PVC Sp. z o.o. o magazyn nr 3 w Witkowie, gm. Raciąż
 • Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wolności w Bodzanowie
 • Budowa parkingu publicznego typu "Parkuj i jedź" wraz z infrastrukturą w rejonie Cmentarza Komunalnego przy ul. Bielskiej w Płocku
 • Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Słupno
 • Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Płocku etap I i II- parking, alejki, chodniki, oświetlenie, kontenery, wodociąg, Miasto Płock
 • Budowa sieci wodno- kanalizacyjnej w ul. Traugutta w Płocku
 • Zagospodarowanie terenów zieleni przy ul. Lachmana w Płocku
 • Letnie utrzymanie dróg na terenie Gminy Słupno
 • Wykonanie parkingów i ciągów pieszych wraz z kanalizacją przy Budynku Cotex Office Center w Płocku etap I i II
 • Przebudowa drogi gminnej - ul. Kościelna w Słupnie wraz z infrastrukturą techniczną, gm. Słupno
 • Kompleksowe wykonanie budynku produkcyjno-magazynowo-biurowego w m. Mańkowo, gm. Stara Biała
 • Remont nawierzchni dróg gminnych, gm. Słupno
 • Budowa wraz z przebudową miejsc parkingowych przy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Płocku
 • Budowa placu manewrowego wraz z miejscami postojowymi i kanalizacją deszczową w m. Bońki Zawady k. Płońska
 • Zagospodarowanie przestrzeni Publicznej przy Placu Batorego, gm. Czerwińsk nad Wisłą
 • Przebudowa ulicy Kościuszki i budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni na Placu Dąbrowskiego i ul. Warszawskiej w Płocku (w trakcie realizacji)
 • „Przebudowa sięgacza ulicy Gintera w Płocku
 • „Arkadia Mazowiecka” – Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno – Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą - ETAP IV
 • Remont drogi gminnej - ul. Zakątek na terenie Gminy Słupno
 • Przebudowa ulicy Kredytowej w Płocku
 • Zagospodarowanie Placu Mościckiego w Płocku
 • Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno-Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą - rozwój infrastruktury drogowej - Etap III i IV
 • Utwardzenie placu, wykonanie kanalizacji deszczowej, rozłożenie kabli pod oświetlenie i wykonanie ogrodzenia na terenie firmy Otel Sp. z o.o.
 • Rozbudowa ulicy Zielonej w Płocku - Etap I i II
 • Budowa Budynku produkcyjnego z budynkiem socjalno-biurowym, dwóch budynków magazynowych z infrastrukturą towarzyszącą, m. Witkowo gm. Raciąż
 • Budowa parkingu publicznego w wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową, Płock osiedle Zielony Jar
 • Przebudowa chodników i zjazdów, Płock ul. Sienkiewicza
 • Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w m. Mirosław, gm. Słupno
 • Budowa 52 miejsc postojowych, parking wraz z kanalizacją deszczową przy ul. R. Rembielińskiego w Płocku
 • Urządzenie centrum wsi Rogotwórsk- utwardzenie terenu, zagospodarowanie terenu zieleni, oświetlenie, gm. Miasto Drobin
 • Odnowa miejscowości Pszczonów i Krężce – utworzenie terenów rekreacyjnych, gm. Maków
 • Rozbiórka wraz z kruszeniem 8 budynków na terenie po byłej fermie trzody chlewnej, gm. Łąck
 • Modernizacja parku miejskiego, gm. Rzgów
 • Remont przeprawy drogowej przez rzekę Skrwa Prawa w miejscowości Choczeń, gm. Mochowo”
 • Urządzenie i porządkowanie terenów zielonych, odnowienie Miejsca Pamięci Narodowej przy ul. Lipowej w Szczutowie
 • Wykonanie sieci wod-kan oraz przyłącza wodociągowego wraz z włączeniem do infrastruktury miejskiej i wszystkich instalacji podposadzkowych na inwestycji DL-INVEST Park Płock: Budowa hali magazynowo – Logistycznej wraz z częścią biurowo-socjalną
 • Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi w miejscowości Jackowice gm. Zduny
 • Przebudowa ulicy Irysowej w miejscowości Nowe Proboszczewice
 • Budowa części ul. Mazowieckiego i Hermana oraz przebudowa części ul. Hermana, Szacherskiego i Konopnickiej w miejscowościach Nowe i Stare Proboszczewice
 • Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową w ul. Tysiąclecia wraz z rozbudową ul. Tysiąclecia oraz skrzyżowania ul. Bielskiej z ul. Mickiewicza i ul. Tysiąclecia
 • Utworzenie parku na Słodowie oraz rewaloryzacja zieleni Parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku
 • Przebudowa alei A. Roguckiego i zagospodarowanie terenów przyległych do alei w Płocku
 • Budowa ulicy Żeglarskiej, Smoczej i Baśniowej wraz z infrastrukturą, gm. Słupno
 • Budowa garażu dla samochodu pożarniczego - OSP Słupno, gm. Słupno
 • Budowa ogrodzenia zewnętrznego w Zakładzie Karnym w Płocku
 • Budowa salonu samochodowego Opel, Chevrolet przy ul. Bielskiej w Płocku
 • Rewitalizacja obszaru dawnej Fabryki Maszyn Żniwnych w Płocku, - droga wewnętrzna, plac manewrowy, roboty rozbiórkowe, kanalizacja deszczowa, kanalizacja teletechniczna
 • Rozbudowa wraz z przebudową Domu Ludowego w m. Rogozino, gm. Radzanowo
 • Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej w m. Bożewo, gm. Mochowo w zakresie dotyczącym ciągu pieszego wraz z zatoką autobusową
 • Rewitalizacja założenia dworsko-parkowego , Miasto Piotrków Kujawski
 • Budowa placu manewrowego wraz z lądowiskiem dla helikoptera, ul. Budowlanych, Dąbrowa Górnicza
 • Budowa Placu manewrowego wraz z infrastrukturą oraz drogami wewnętrznymi - giełda samochodowa w Ciechanowie